praktický lékař pro dospělé - Žitomířská 342, Český Brod


Aktuality

Plánovaná letní dovolená

   přidáno dne 23.6.2024

10.7.- 12.7.2024 (Akutní případy ošetří MUDr. Marcela Altová ve svých ordinačních hodinách.)

5.8. – 16.8.2024


Nechte si včas předepsat pravidelnou medikaci.o nás

Nabízíme komplexní péči v rámci všeobecného praktického lékařství.

Zajišťujeme soustavnou péči o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní služba, poradenské a konsultační služby.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, například vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření, vyšetření vyžádaná k výkonu profese, vakcinace doporučené a nepovinné, konsultace pro očkování před cestou do zahraničí a jiné.


MUDr. Magdalena Blažková

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Atestace v oboru Všeobecného praktického lékařství
Členka ČL, SPL ČR, SVL ČLS JEP

Monika Šťastná
ordinační hodiny

Pozor na dovolenou!


Pondělí 7:00 - 13:00
Úterý 12:00 - 17:00
Středa 7:00 - 12:00
Čtvrtek 12:00 - 18:00
Pátek 7:00 - 12:00

Ordinace pro klienty Penzionu Anna:

Úterý 7:00 - 11:30

Odběry:

Pondělí 7:00 - 9:00
Středa 7:00 - 9:00
Pátek 7:00 - 9:00
zdravotní pojišťovny

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna
ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
OZP Oborová zdravotní pojišťovna
ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZPMV Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra


Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání (posudek o způsobilosti k výkonu zaměstnání) 500,- Kč
Výstupní prohlídka ze zaměstnání 500,- Kč
Závodní periodická, mimořádná prohlídka do zaměstnání (posudek o způsobilosti k výkonu zaměstnání) 500,- Kč
Vyšetření a posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel 650,- Kč
Vyšetření a posudek pro řidiče nad 60 let 400,- Kč
Vyšetření pro zdravotní potravinářský průkaz 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřeby závodní péče 350,- Kč
Profesní průkaz (svářečský průkaz apod.) 600,- Kč
Vyšetření a posudek o způsobilosti k držení zbrojního průkazu 750,- Kč
Zpráva o úrazu, nemoci či neschopnosti apod. pro pojišťovnu 350,- Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu 400,- Kč
Zpráva pro pojišťovnu při uzavření pojistky 400,- Kč
Vyšetření a sepsání návrhu na lázeňskou léčbu pro samoplátce 500,- Kč
Vyšetření sportovce, hasiče 500,- Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 400,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění 200,- Kč
Odběr krve na vyšetření nehrazené ze zdravotnho pojištění 100,- Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce 400,- Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěnce 300,- Kč
Předoperační vyšetření před výkonem nehrazeným ze zdravotního pojištění vč. EKG 650,- Kč

Platnost od 1.2.2023

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Správce MUDr. Magdalena Blažková s.r.o., se sídlem Žitomířská 342, 282 01 Český Brod, IČ 04127366, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).Kontakty

kontaktní informace

  • Adresa: Žitomířská 342, Český Brod 282 01
  • Telefon: +420 773 046 886

kontaktní formulář

Jméno:
Příjmení:
  Email:
Zpráva: